pl en
Regulamin
REGULAMIN AKADEMII SPORTOWEJ FAIR PLAY

I. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko DZIECI , których rodzice poświadczają, że zdrowie dziecka umożliwia mu uczestnictwo w zajęciach sportowych proponowanych przez Akademię Fair Play s.c. i nie zataili żadnych chorób dziecka , wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz akceptując regulamin Akademii znajdujący się na oficjalnej stronie internetowej. 

II. Akademia Sportowa Fair Play s.c. nie ubezpiecza swoich członków od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW ), pozostawia to w gestii rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. Wszyscy członkowie UKS Spartakus w Kobylance są objęci ubezpieczeniem NNW w ramach polisy, którą zapewnia UKS Spartakus dla swoich członków.Właściciele oraz trenerzy natomiast posiadają obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ( OC ).

III. Zajęcia odbywają się w okresie od września do czerwca o ustalonej godzinie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz okresów, w których nie pracują szkoły. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od ilości przeprowadzonych jednostek treningowych w miesiącu.

IV. Zawodnik Szkółki zobowiązuje się:
 1. Przestrzegać Dekalogu Akademii Fair Play s.c. zamieszczonego na stronie internetowej.
 2. Godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym.
 3. Trenować w jednolitym stroju treningowym (białe koszulki, czerwone spodenki), białe getry.
 4. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia.
 5. Być sumiennym i zdyscyplinowanym.
 6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 7. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach uczestnika Akademii Fair Play, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 8. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

V. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się:
 1. W trakcie zajęć treningowych i zawodów nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 2. W czasie meczu zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.
 3. Do terminowego opłacania składek do 15-go dnia każdego miesiąca. Brak wpłaty za zajęcia w terminie, uprawnia Akademię do niedopuszczenia dziecka do zajęć do czasu jej uregulowania.
 4. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem.
 5. Powiadomić trenera prowadzącego o każdej nieobecności dziecka na treningu najpóźniej do godziny 13:00 w dniu zajęć .Można odrobić zajęcia z inną grupą, o ile będzie istniała taka możliwość . Jeżeli absencja będzie dłuższa niż 3 tygodnie opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem.
 6. Do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera.

VI. Akademia Sportowa Fair Play zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

VII. Szkółka zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów zawodników.

VIII. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do rozwiązania umowy z Akademią Fair Play s.c.